technaid Exoesqueletos roboticos

| 0

Technaid robotic exoskeleton Reasiste keynote